Lutera Akadēmija ieguvusi studiju virziena akreditāciju uz 6 gadiem

Noslēdzies vairāk kā gada garumā ilgstošais Lutera Akadēmijas akreditācijas process. Ar 2024.gada 7.februāra Studiju kvalitātes komisijas lēmumu Lutera Akadēmijā īstenotais studiju virziens "Reliģija un teoloģija" ir akreditēts uz 6 gadiem.

Pēc iepriekšējās akreditācijas Lutera Akadēmijā realizētais studiju virziens "Reliģija un teoloģija" bija akreditēts līdz 2019.gada 11.jūnijam, bet saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktu akreditācijas termiņš tika pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim. Līdz ar to 2022./2023.akad. gadā LA vadība, akadēmiskais un administratīvais personāls, mācībspēki un studenti ieguldīja daudz pūļu akreditācijas  sagatavošanā un norisē.
Akreditācijas process Latvijas augstskolās notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumiem Nr. 793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" un tas sastāv no 2 posmiem - vērtēšanas (6 mēneši) un lēmuma pieņemšanas (4 mēneši).

Pirmajā posmā - LA 2023.gada 8.februārī sagatavoto Pašnovērtējuma ziņojumu un tam pievienotos dokumentus iesniedza AIKA (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras) e-platformā. Pēc tam sekoja papildinājumu un komentāru iesniegšana, starptautiskas ekspertu grupas 2 dienu vizīte Akadēmijā, ekspertu atzinums, LA paskaidrojumi un atbildes uz ekspertu jautājumiem. Eksperti novērtēja LA stiprās puses un norādīja uz īstermiņa (trūkumu novēršanas) un ilgtermiņa (pilnveidošanas) rekomendācijām.

Ekspertu skatījumā LA stiprās puses ir:
-  Vadības sistēma ir profesionāla un pārredzama;
‌-  Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši šīs studiju jomas prasībām. Visas programmas parametri ir savstarpēji saistīti.
‌-  Akadēmiskā personāla kompetence ir augstāka par Latvijas normatīvo aktu prasībām;
‌-  Inovācijas studiju metodēs un IKT risinājumos, efektīva studentus saistošu mācību metožu izmantošana;
‌-  Neliels studentu skaits grupās veicina tiešu un saistošu mijiedarbību starp studentiem un pasniedzējiem;
‌-  Pievērsta uzmanība studentu pētnieciskajai darbībai;
‌-  Sistemātiski tiek nodrošināti atgriezeniskās saites mehānismi;
‌-  LA dibinātājs - LELB izrāda ļoti lielu interesi par augstskolas nākotni;
‌-  LA ir ļoti plaša bibliotēka ar specifiskām teoloģiskām tēmām;
‌- LA ir izveidojusi plašu sadarbības tīklu ar akreditētām teoloģiskajām institūcijām Latvijā, veicinot mācībspēku apmaiņu un kopīgu dalību konferencēs;
‌-  Visaptveroša stratēģiskā plānošana: augstskolas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2021-2025 atbilst ekspertu ieteikumiem, skaidri pievēršas būtiskām jomām, tostarp kvalitātes pārvaldībai, resursu sadalei un sadarbībai; 
‌-  Nepieciešamās telpas LA ir labi aprīkotas, lai apmierinātu studentu un mācībspēku vajadzības studiju procesā.

Ieteikumos eksperti norāda, ka nepieciešams:
‌- palielināt mācībspēku īpatsvaru ar doktora grādu;
‌- palielināt publikāciju skaitu starptautiskās datubāzēs;  
‌- panākt LA zinātniskā izdevuma CREDIMUS iekļaušanu starptautiski atzītā datubāzē;
‌- studiju programmas īstenošanā palielināt akadēmisko personālu profesora amatā.

Otrajā posmā - LA sniedza papildus skaidrojumus uz AIKA jautājumiem. Noslēgumā 2024.gada 7.februārī LA rektora vietnieks Rinalds Grants un studiju prorektore piedalījās Studiju kvalitātes komisijas sēdē, kurā ņemot vērā ekspertu grupas kopīgo atzinumu, augstskolas iesniegtos dokumentus, pieņēma lēmumu akreditēt uz sešiem gadiem (līdz 2030.gada 8.februārim) Akdēmijas īstenoto  studiju virzienu "Reliģija un teoloģija" un tam atbilstošo akadēmisko bakalaura studiju programmu "Teoloģija" novērtēt ar vērtējumu "labi".

‌Pateicība Dievam par dāvāto žēlastību un svētību, Lutera Akadēmijas vadības, mācībspēku un studentu saimei - par labi un no sirds paveikto darbu. Paldies ikvienam, kas aizlūdza un turpina lūgt arī par Lutera Akadēmijas turpmāko darbu un attīstību!

Ziņojumi
 

*****
2023./2024.akag. gada PAVASARA semestra SESIJAS GRAFIKS šeit>


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »