LA Studējošo pašpārvalde
Kas ir LA SP?

Lutera Akadēmijas Studējošo pašpārvalde (LA SP) ir vēlēta, neatkarīga un demokrātiska institūcija, kas ir izveidota Lutera Akadēmijā ar mērķi aizstāvēt studējošo tiesības un intereses.

Kāda ir LA SP misija un vīzija?
Studējošo pašpārvaldes misija ir: Aizstāvēt un pārstāvēt LA studentu intereses akadēmiskos, materiālos, kultūras un kristīgās ticības jautājumos Akadēmijā un citās institūcijās.
Studējošo pašpārvaldes vīzija ir: Radīt tādu vidi, kurā students var veiksmīgi sevi īstenot kā studiju procesā, tā arī sabiedriskajā dzīvē. LA SP vīzija paredz, ka būs diena, kad visi Lutera Akadēmijā īstenotie procesi un sasniegtie rezultāti būs atbilstoši ikkatra LA studenta interesēm.

Ko dara LA SP?
 • organizē un koordinē studējošo ārpusnodarbību aktivitātes;
 • izzina studējošo vajadzības, intereses un vēlmes studiju un pētnieciskā  procesa  uzlabošanai un sniedz priekšlikumus uzlabojumu realizēšanai;
 • informē studējošos par Pašpārvaldes darbību un aktivitātēm;
 • sekmē studējošo kristīgo dzīvesveidu un dalību Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dzīvē;
 • pārstāv studējošo intereses sarunās ar Akadēmijas vadību un akadēmisko personālu;
 • veicina studiju procesa kvalitāti;
 • apspriež un pieņem ieteikumus jautājumos, kas attiecas uz Akadēmijas studējošo akadēmisko, materiālo un garīgo dzīvi (tai skaitā Akadēmijas studējošo dievkalpojumiem, svētbrīžiem), sadzīvi un sadraudzību;
 • sadarbojas ar citu  augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un draudzēm;
 • reprezentē Akadēmijā studējošos Latvijā un ārvalstīs;
 • izstrādā priekšlikumus Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanai;
 • sniedz atzinumus jautājumos, kas skar studējošo tiesības, pienākumus un intereses;
 • sniedz konsultācijas studējošiem jautājumos par to tiesībām, pienākumiem  un interesēm.

Avīze "SOLA SCRIPTURA"
__________________________________________________________________________________________________
1_2016_nov
2_2016_dec
3_2017_janv
4_2017_mart
5_2017_apr
6_2017_rud


Struktūra un sastāvs

Akadēmijas 1., 2. un 3.kursa studenti izvirza darbam Pašpārvaldē divus pārstāvjus (no 1., 2. un 3. kursa - kopumā 6 pārstāvjus) uz diviem gadiem. Pašpārvaldē ievēlētie Akadēmijas kursu pārstāvji dara zināmus tās lēmumus savu kursu studējošiem.‌
mr
Miķelis Dāvids Rikveilis
‌Pašpārvaldes priekšsēdētājs
Studentu pārstāvis LA Senātā un LA Satversmes sapulcē

‌mikelisdavids.rikveilis@gmail.com
ad
Artūrs Dimitrijevs
‌Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks

‌‌artursdimitrijevs@gmail.com
sk
Sandra Kokina
‌Pašpārvaldes sekretāre
‌Studentu pārstāve LA Satversmes sapulcē

‌sandra@kokins.com 
ag
Andis Grīnbergs
‌Studentu pārstāvis LA Senātā

‌dg99@inbox.lv
mm
Mārtiņš Muižnieks
Pašpārvaldes loceklis

martinsmuiznieks222@gmail.com
 glGuntis Lielpēteris
‌Pašpārvaldes loceklis

‌‌kautkadaadrese@gmail.com

‌Dokumenti:


2024. gada 18. jūlijs
Vārda dienas: Rozālija, Roze
Ziņojumi
 

*****
Sveicam 2024. gada LA absolventus 

un aicinām uz LA 23.izlaidumu piektdien, 21.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Domā.


Sadarbības partneri
fb
© 2024 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »